Domácí

NKÚ našel nedostatky v hospodaření AV za dobu, kdy ji vedl Drahoš

Nejvyšší kontrolní úřad našel při kontrole hospodaření Akademie věd České republiky (AV ČR) v letech 2008-2012 řadu pochybení. Od roku 2009 až do loňska přitom vedl tuto instituci současný prezidentský kandidát Jiří Drahoš.

Závěry kontrolní zprávy (odkaz viz ZDE) jsou následující:

1.) AV ČR ani její pracoviště nevypracovaly koncepční dokumenty k reprodukci majetku, jež by dle analýzy potřeb stanovily priority akcí a byly předpokladem pro hospodárné a efektivní užití institucionálních prostředků.

2.) Pravidla AV ČR pro výběr a realizaci stavebních akcí a akcí pořízení nákladné přístrojové techniky, jež mají být financovány (akce) z institucionálních prostředků, nebyla ze strany AV ČR a jejích pracovišť dodržována, zároveň byla v některých oblastech i nedostačující. Chyběla zejména povinnost uvést závazné parametry akce v žádosti o dotaci. V Rozhodnutích nebyly dostatečně stanoveny další podmínky, které by měl příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit, např. realizovat akci v souladu se žádostí, dodržet stanovené parametry, vést oddělenou účetní evidenci, archivovat veškerou dokumentaci akce po stanovenou dobu či použít dotaci hospodárně, účelně a efektivně.

3.) V případě změn v realizaci akcí nevydávala AV ČR změny Rozhodnutí, nýbrž upravovala tato Rozhodnutí podle skutečnosti až na konci roku. Kromě toho schvalovala použití nespotřebovaných prostředků i na jiné v té době realizované stavební akce. Postup výběru akcí k podpoře nebyl dostatečně transparentní.

-rh-